Nana shout at that punk when he take that spicy bacon

9 november, 2020 0 Av Leon
Nà nà nà nà là là nà nà là là

Nana shout at that punk when he take that spicy bacon.

Haha, den är ganska rolig!

Men det är fejk. Allt det där blir inte Nà nà nà nà là là nà nà là là på kinesiska.

Jag gillar i alla fall videon!!